Yhteistyö

Kestävät -ilmastoyhteistyö on tiedonvaihtoa ja ilmastotyön tehokkuutta 

Alavuden, Kauhavan, Kurikan, ja Lapuan kaupungit sekä Kuortaneen kunta toteuttavat ilmastotyötään kuntien välisenä yhteistyönä. Jokaisella kunnalla on omat sille ominaiset tavoitteet, jotka on kirjattu kestävän kehityksen ohjelmiin. Kestävät -ilmastoyhteistyökunnat tekevät kuitenkin yhteistyötä mm. tiedonvaihdon kautta, koulukampanjoiden ja koulutusten osalta. Linkkinä kuntien koordinaatioryhmien välillä toimii ilmastotyön projektipäällikkö, joka jakaa tietoa kuntien kesken ja kertoo hyvistä käytännöistä eteenpäin. Koordinaatioryhmien työskentely on tehokasta, sillä samoja asioita käsitellään kaikissa kunnissa samoihin aikoihin. Kuntien kesken on koottu myös tekniikkaryhmä, jonka tarkoituksena on parhaiden käytäntöjen jakaminen ylikunnallisesti.

Kuntaliiton ylläpitämä Ilmastokunnat -toiminta tukee kuntia niiden ilmastotyössä 

Yli puolet suomalaisista asuu kunnassa, jossa tehdään tavoitteellista ilmastotyötä. Kuntien ilmastotavoitteiden kunnianhimo on noussut viimeisimpien vuosien aikana merkittävästi – yli neljännes suomalaisista asuukin kunnassa, joka tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. 

Kuntaliiton tavoitteena on kuntien, seutujen ja maakuntien ilmastotyön sekä erilaisten hankkeiden ja verkostojen saattaminen yhteen. IlmastoKunnat on viestintää ja vuorovaikutusta verkostojen välille ja yli. 

Seuraa kuntien ilmastotyötä sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #ilmastokunnat 

https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/ymparisto/ilmastonmuutos/ilmastokunnat

Yhteistyö Etelä-Pohjanmaan Energiatoimiston, maakuntakorkeakoulun ja yliopistojen, Etelä-Pohjanmaan liiton ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa 

Kestävät -ilmastoyhteistyössä mukana olevat kunnat tekevät jatkuvaa yhteistyötä alueella toimivien korkeakoulujen ja hanketoimijoiden kanssa. Kestävät -ilmastoyhteistyön tiedonvaihto Etelä-Pohjanmaan liiton ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa tuo uusia ulottuvuuksia kuntien ilmasto- ja kestävän kehityksen työlle. Samalla pysytään ajan tasalla maakunnallisesta ja muualla tapahtuvasta kestävän kehityksen työstä ja jaetaan tietoa muualle päin. 

Yhteistyö alueellisten hanketoimijoiden kanssa lisää pilottiluonteisia kokeiluja ja luo mahdollisuuksia kestävämpien toimintamallien käyttöönottoon. Myös kehittämishankkeiden kautta tehtävät investoinnit ja tutkimukset tuovat hyvää pohjatietoa ja luovat ulottuvuuksia alueen kestävän kehityksen työhön. Monissa kunnissa tehdään esimerkiksi kehittämishankkeita kaukolämpöyhtiöiden ja muiden energiayhtiöiden kanssa ja luodaan toimintamalleja ja työkaluja jätemäärän ja ruokahävikin vähentämiseen.