Kunnat ja ilmastoteot

Alavuden, Kauhavan, Kurikan, ja Lapuan kaupungit sekä Kuortaneen kunta tekevät yhteistä ilmastotyötä, joka kulkee nimellä Kestävät -ilmastoyhteistyö. Alueelle on laadittu yhteinen ilmastostrategia, joka on hyväksytty kuntien valtuustoissa vuodenvaihteen 2012-2013 tienoilla. Tähän ilmastostrategiaan sekä mukana olevien kuntien strategioihin pohjautuen kuntiin on lisäksi laadittu kuntakohtaiset kestävän kehityksen ohjelmat, joiden toimeenpanosta vastaavat kuntien koordinaatioryhmät. Ohjelmat on hyväksytty kaupunginhallitusten kokouksissa. Koordinaatioryhmät käsittelevät kokouksissaan laajasti koko kaupungin kestävän kehityksen toimia ja seuraavat energiatehokkuussopimukseen asetettua tavoitetta. 

Ilmastonmuutoksen hillintä 

Alavuden, Kauhavan, Kurikan ja Lapuan kaupungit sekä Kuortaneen kunta ovat sitoutuneet energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017 – 2025 vähentäen energiankulutusta jopa 10,5 % verraten vuoden 2015 tasoon. Kaupungit tekevät investointeja huomioiden myös ympäristönäkökohdat ja tavoitteellisesti pyrkivät saavuttamaan energiansäästötavoitteensa. Kaupungit ovat myös tehneet toimia, joiden vaikutuksesta esimerkiksi kuljetusten päästöt ovat pienentyneet kuljetusten tehostumisen myötä. Myös jätehuollon toimivuutta on paranneltu ja sillä on vaikutusta esimerkiksi tyhjennyskertojen tiheyteen. Lajittelumahdollisuudet huomioidaan yhä tarkemmin koko kunnan toiminnassa.  

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 

Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa Kestävät -ilmastoyhteistyökunnissa hyödynnetään mm. olemassa olevien tulvasuojelutyöryhmien ja ympäristönsuojeluviranhaltijoiden yhteisten työryhmien tiedonvaihtoa. Ilmastonmuutoksen sopeutumisen tarkastelutyökaluna pidetään mm. Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopasta, joka on laadittu EAKR-rahoituksen avulla. https://ilmastotyokalut.fi/ Tulvariskien pienentämisen lisäksi hulevesien luonnonmukainen hallinta säilyttää veden kiertokulun rakennetuilla alueilla mahdollisimman luontaisen kaltaisena.  

Ilmastotyötä ohjaa koordinaatioryhmät

Kuntien sisäiset koordinaatioryhmät koostuvat kaupunkien henkilöstöstä poikkihallinnollisesti niin, että kaikkien osastojen mielipiteet ja näkemykset tulevat kuuluviin. Ennen kaikkea tiimin toiminnan seurauksena osallistetaan koko kaupungin henkilöstöä ilmastotyön jalkauttamiseen kunnan rakenteisiin. Koordinaatioryhmä ottaa kantaa mm. ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvissä asioissa.  Koordinaatioryhmät ovat laatineet kuntiin kestävän kehityksen ohjelmat. 

Alueen kestävän kehityksen työn tavoitteena on vähentää mukana olevien kuntien energian- ja vedenkulutusta tekemällä energiatehokkuuteen tähtääviä investointeja ja kiinnittämällä huomiota jätehuollon tehokkuuteen ja lajittelumahdollisuuksiin sekä tehostamalla toimintaa erilaisten koulutusten ja kampanjoiden sekä laskelmien avulla. Myös ruokahävikin vähentämistoimet ovat osa kuntien kestävän kehityksen työtä. Toimenpiteet tuovat energiansäästön lisäksi taloudellista hyötyä ja vähentävät kunnan kasvihuonekaasupäästöjä.