Kunnat ja ilmastoteot

Ilmastotyön tulee olla pitkäjänteistä, jatkuvaa ja arkeen sopivaa, jotta sillä voidaan saavuttaa pysyviä muutoksia. Siksi työssä on tärkeätä kiinnittää huomioita sekä strategiseen tasoon, että tekoihin ja toteutukseen.
Kestävät ilmastoyhteistyö rakentuu kuntien sisäisestä työstä ja kuntarajat ylittävästä tiedon jakamisesta ja vertaisoppimisesta.

Alueen kestävän kehityksen työn tavoitteena on vähentää mukana olevien kuntien energian- ja vedenkulutusta tekemällä energiatehokkuuteen tähtääviä investointeja ja kiinnittämällä huomiota jätehuollon tehokkuuteen ja lajittelumahdollisuuksiin sekä tehostamalla toimintaa erilaisten koulutusten ja kampanjoiden sekä laskelmien avulla. Myös ruokahävikin vähentämistoimet ovat osa kuntien kestävän kehityksen työtä. Toimenpiteet tuovat energiansäästön lisäksi taloudellista hyötyä ja vähentävät kunnan kasvihuonekaasupäästöjä.  

Ilmastonmuutoksen hillintä 

Alavuden, Kauhavan, Kurikan ja Lapuan kaupungit sekä Kuortaneen kunta ovat sitoutuneet energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017 – 2025 vähentäen energiankulutusta jopa 10,5 % verraten vuoden 2015 tasoon. Kaupungit tekevät investointeja huomioiden myös ympäristönäkökohdat ja tavoitteellisesti pyrkivät saavuttamaan energiansäästötavoitteensa. Kaupungit ovat myös tehneet toimia, joiden vaikutuksesta esimerkiksi kuljetusten päästöt ovat pienentyneet kuljetusten tehostumisen myötä. Myös jätehuollon toimivuutta on paranneltu ja sillä on vaikutusta esimerkiksi tyhjennyskertojen tiheyteen. Lajittelumahdollisuudet huomioidaan yhä tarkemmin koko kunnan toiminnassa.  

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 

Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa Kestävät -ilmastoyhteistyökunnissa hyödynnetään mm.
olemassa olevien tulvasuojelutyöryhmien ja ympäristönsuojeluviranhaltijoiden yhteisten työryhmien tiedonvaihtoa. 

Ilmastonmuutoksen sopeutumisen tarkastelutyökaluna pidetään mm. Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopasta, joka on laadittu EAKR-rahoituksen avulla.  Voit tutustua oppaaseen linkin kautta https://ilmastotyokalut.fi/  (Huom. Linkki vie toiselle sivustolle.)

Tulvariskien pienentämisen lisäksi hulevesien luonnonmukainen hallinta
säilyttää veden kiertokulun rakennetuilla alueilla mahdollisimman
luontaisen kaltaisena. 

 

Ilmastotyötä työryhmin

Kuntien sisäiset koordinaatioryhmät koostuvat kaupunkien henkilöstöstä poikkihallinnollisesti niin, että kaikkien osastojen mielipiteet ja näkemykset tulevat kuuluviin. Ennen kaikkea tiimin toiminnan seurauksena osallistetaan koko kaupungin henkilöstöä ilmastotyön jalkauttamiseen kunnan rakenteisiin. Koordinaatioryhmä ottaa kantaa mm. ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvissä asioissa.  Koordinaatioryhmät ovat laatineet kuntiin kestävän kehityksen ohjelmat. 

Kuntajohtajien ilmastofoorumiin on kutsuttu jokaisesta Kestävät -ilmastoyhteistyössä mukana olevasta kunnasta kuntajohtajan lisäksi myös toinen jäsen. Ilmastofoorumi seuraa kuntien yhteisen ilmastostrategian ja kuntakohtaisten kestävän kehityksen ohjelmien toteutumista, edistää toimintaa omissa kuntaorganisaatioissa ja vie ilmastotavoitteet osaksi kunnan talousarviotavoitteita ja seurantaa. Kuntajohtajien ilmastofoorumi ohjaa Kestävät -ilmastoyhteistyön toimintaa.

Pysyvässä ylikunnallisessa tekniikkaryhmässä ja väliaikaisissa tietyn aiheen ympärillä toimivissa pienryhmissä jaetaan onnistumisia ja epäonnistumisia. Ja etsitään ratkaisuja yhdessä.